Juridische Verklaringen

 1. Partijen en Doel

Oddpaper SRL (hierna “Oddpaper” of de “Verwerking Verantwoordelijke”)

Fernand Demetskaai 55, 1070 Anderlecht

E-mail: info@oddpaper.be

Oddpaper stelt dit Privacybeleid op met als doel om gebruikers van de website gehost op het volgende adres: oddpaper.be, (hierna de “Site”), transparant te informeren over hoe persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Oddpaper.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, zijnde elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze interactie heeft met de Site.

Als zodanig bepaalt Oddpaper alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers. Oddpaper verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te zorgen voor een verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “de Wet”) en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “Verordening”).

Oddpaper is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon die de persoonsgegevens van gebruikers op haar verzoek en namens haar verwerkt (hierna de “Verwerker”) te kiezen. In dat geval verbindt Oddpaper zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door Gebruikers kan leiden tot de mededeling van persoonsgegevens. 

De verwerking van deze gegevens door Oddpaper, als Verwerkingsverantwoordelijke, of door dienstverleners die namens en voor rekening van Oddpaper handelen, zal in overeenstemming zijn met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens zullen door Oddpaper worden verwerkt, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via:

Contactformulier, reserveringsformulier

 1. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens gecommuniceerd aan de Gebruiker en zijn als volgt:

het uitvoeren en opvolgen van uw contactaanvraag en/of reserveringen. 

 1. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in, tijdens het bezoek en bij het gebruik van de Site, dat Oddpaper de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, volgens de modaliteiten en principes beschreven in dit Privacybeleid:

Voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer

 1. Toestemming

Door toegang te krijgen tot de Site en deze te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en zijn akkoord te geven op een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige manier voor de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Deze overeenkomst betreft de inhoud van dit Privacybeleid.

De toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat het Privacybeleid in hyperlink aanbiedt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Oddpaper. Elk contract tussen Oddpaper en een Gebruiker met betrekking tot de op de Site aangeboden diensten en goederen is ondergeschikt aan de acceptatie van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerking Verantwoordelijke zijn persoonsgegevens verwerkt en verzamelt, in overeenstemming met de modaliteiten en principes in dit Privacybeleid, voor de hierboven aangegeven doeleinden.

De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming.

 1. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van Gebruikers

In overeenstemming met artikel 13 §2 van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerking Verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt te bereiken.

Deze periode is in elk geval minder dan: 6 maanden

 1. Ontvangers van de gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan medewerkers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Oddpaper die adequate gegevensbeveiliging garanties bieden en die met Oddpaper samenwerken bij de marketing van producten of het leveren van diensten. Ze handelen onder de directe autoriteit van Oddpaper, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn bekendgemaakt de inhoud van dit Privacybeleid. Oddpaper zorgt ervoor dat ze deze gegevens alleen voor de bedoelde doeleinden verwerken, op een discrete en veilige manier.

In het geval dat gegevens aan derden worden bekendgemaakt voor direct marketing of prospectie doeleinden, zal de Gebruiker vooraf worden geïnformeerd om zijn toestemming te geven voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens.

 1. Data Protection Officer (DPO)

De volgende persoon is benoemd als Data Protection Officer (hierna “DPO”): Germain Deflandre.

De rol van de DPO is om de goede implementatie van nationale en supranationale bepalingen met betrekking tot de verzameling en verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

De DPO kan als volgt worden gecontacteerd: info@oddpaper.be

 1. Rechten van Gebruikers

Op elk moment kan de Gebruiker zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@oddpaper.be, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart naar het volgende adres: Rue blanche-eau 15, 6950 Nassogne.

9.1 Recht op toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening garandeert Oddpaper het recht van toegang voor de Gebruiker tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot dergelijke persoonsgegevens en de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking;

de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers die gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties;

indien mogelijk, de beoogde periode voor de opslag van persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria om die periode te bepalen;

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, lid 1 en 4 van de Verordening, en, tenminste in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene

De Verwerking Verantwoordelijke kan een redelijke vergoeding vragen op basis van administratieve kosten voor elke extra kopie die door de Gebruiker wordt aangevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek elektronisch indient (via het e-mailadres bijvoorbeeld), worden de informatie verstrekt in een veelgebruikte elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens zal aan de Gebruiker worden meegedeeld uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek.

9.2 Recht op rectificatie

Oddpaper garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de gebruiker.

In overeenstemming met artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of gewist. De Gebruiker maakt eerst zelf de nodige wijzigingen vanuit zijn gebruikersaccount/anders, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, in welk geval het verzoek kan worden gedaan aan Oddpaper.

In overeenstemming met artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte van elke rectificatie van persoonsgegevens, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerking verantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als deze daarom vraagt. 

9.3 Recht op gegevenswissing

De Gebruiker heeft het recht om de wissing van zijn persoonsgegevens zo snel mogelijk te verkrijgen in de gevallen vermeld in artikel 17 van de Verordening.

Wanneer de Verwerking Verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te wissen overeenkomstig de voorgaande paragraaf, neemt de Verwerking Verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, waaronder technische, om andere verwerking verantwoordelijken die deze persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door deze verwerking verantwoordelijken van alle links naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens.

De twee voorgaande paragrafen zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist onder het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang uit te voeren of uit te oefenen van het openbaar gezag waarmee de verwerking verantwoordelijke is belast;

voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

In overeenstemming met artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerking Verantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte van elke wissing van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking die is uitgevoerd, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerking verantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als deze daarom vraagt.

9.4 Recht op beperking van de verwerking

De Gebruiker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen vermeld in artikel 18 van de Verordening.

In overeenstemming met artikel 18 van de Verordening stelt de Verwerking Verantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte van elke beperking van de verwerking die is uitgevoerd, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerking verantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als deze daarom vraagt.

9.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers het recht om van Oddpaper de hen betreffende persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerking verantwoordelijke zonder hinder van Oddpaper in de gevallen voorzien door de Verordening.

Wanneer de Gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefent overeenkomstig de voorgaande paragraaf, heeft hij het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerking verantwoordelijke naar de andere worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag waarmee de verwerking verantwoordelijke is belast.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid mag niet afdoen aan de rechten en vrijheden van anderen. 

9.6 Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens vanwege zijn specifieke situatie, inclusief de automatisering van gegevens door Oddpaper. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening zal Oddpaper de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de Gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden, inclusief profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

9.7 Recht om een klacht in te dienen

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Oddpaper bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Het indienen van een klacht gebeurt op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. + 32 2 274 48 00

Fax. + 32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

 1. Cookies

De Site gebruikt cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de Gebruikers een betere browse-ervaring te bieden en de Site en de inhoud ervan te verbeteren. De doelstellingen en methoden van de cookies zijn opgenomen in dit artikel. 

10.1 Algemene principes

Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bezoeken van de Website, met het oog op een latere verbinding. 

Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden waarmee Oddpaper samenwerkt.

Sommige cookies die door Oddpaper worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere helpen de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies personaliseren of uitschakelen door zijn browserinstellingen te configureren.

Door de Website te gebruiken, geeft de Gebruiker uitdrukkelijk zijn toestemming voor het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

10.2 Type cookies en nagestreefde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden door Oddpaper op de Site gebruikt:

Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de communicatie van ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;

Cookies voor statistische metingen en publieksmeting: deze cookies herkennen de Gebruiker en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien ze ook het navigatiegedrag aangeven, zijn ze een effectief middel om de navigatie van de Gebruiker te verbeteren, door hem voorstellen en aanbiedingen te tonen die hem kunnen interesseren. Ze stellen Oddpaper ook in staat om mogelijke bugs op de Website op te sporen en te corrigeren.

Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te onthouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal). 

10.3 Bewaartermijn van cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het nagestreefde doel te bereiken. De cookies die mogelijk op de harde schijf van de Gebruiker worden opgeslagen en hun bewaartermijn zijn als volgt:

1 jaar

10.4 Beheer van cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze gemakkelijk beheren of verwijderen door de instellingen van zijn browser te wijzigen. De programmering van de browser stelt de Gebruiker ook in staat om een waarschuwing of een melding te ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en dus te beslissen om deze te accepteren of te weigeren.

Als de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, accepteert hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Website kunnen daardoor niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar zijn.

Als de Gebruiker bepaalde cookies wil beheren en/of verwijderen, kan hij dit doen via de volgende link(s):

Voor gebruikers met als browser:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

 1. Aansprakelijkheidsbeperking van de Verwerkings verantwoordelijke

De website kan links naar andere websites bevatten die eigendom zijn van derden die niet gerelateerd zijn aan Oddpaper. De inhoud van deze sites en hun naleving van de Wet en Verordening valt niet onder de verantwoordelijkheid van Oddpaper.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven zodat een minder jarige onder de 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website kan onthullen. Oddpaper raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan om een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen onder de 16 jaar wiens toestemming niet daadwerkelijk wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens – met name betreffende de leeftijd – ingevoerd door minderjarigen. In geen geval zullen persoonlijke gegevens worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke als de Gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.

Oddpaper is niet verantwoordelijk voor het verlies, de corruptie of de diefstal van persoonlijke gegevens veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computer aanvallen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtspraak

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Oddpaper.

 1. Contact

Voor alle vragen of klachten met betrekking tot dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke via het volgende adres: info@oddpaper.be